suport_retall

Suport a l’activitat professional

El nostre model persegueix la màxima integració, és a dir, la inserció a l’empresa ordinària de les seves persones treballadores, per això no pretenem ser un recurs finalista sinó intermedi entre els serveis de rehabilitació laboral i el treball normalitzat.

El nostre equip tècnic, que organitza la feina de les persones treballadores, fa la seva tasca en estreta col·laboració amb els professionals de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP), format per una insertora, un psicòleg i una treballadora social.

Aquesta unitat acompanya les treballadores amb discapacitat per problemes de salut mental en la tasca productiva a nivell psicològic, social, i en la cerca de feina a l’empresa ordinària, amb l’objectiu de millorar el seu benestar i rendiment a la feina.

Amb cada persona l’equip de la USAP dissenya un programa individual d’inserció amb objectius concrets i els treballen en sessions individuals.

L’equip d’atenció directa també rep el suport de l’USAP per orientar amb més rigor la tasca.

Quan la persona ja es veu apta per fer el pas a l’empresa ordinària, fem un procés d’orientació i cerca de feina. Un cop inserida a l’empresa ordinària, el seguiment i la vinculació amb Arep continuen.